Geodetické práce

Vytyčení hranic pozemku:

 • Vytyčení hranic pozemku (hranice) je zeměměřickou činností, kterou si fyzicky vyznačíme polohu lomových bodů hranic podle geometrického a polohového určení nemovitosti. Vytyčením hranic se nemění právní vztahy k nemovitostem.
 • Výsledek vytyčení hranice se zaznamená v dokumentaci, kterou tvoří vytyčovací náčrt se seznamem souřadnic vytyčených lomových bodů hranice pozemku a protokol o vytyčení hranice pozemku.
 • Dokumentace je předána vytyčovatelem po seznámení vlastníků objednavateli a příslušnému katastrálnímu úřadu jako příloha záznamu podrobného měření změn. Kopie dokumentace se doručí i vlastníkům dotčených pozemků.

 

Geometrický plán:

 • Geometrický plán je návrh a nutný podklad na změnu, která se má zobrazit v katastrální mapě a je neoddělitelnou součástí listiny pro zápis do katastru nemovitostí.
 • Vyhotovuje se pro tyto účely:
  • Změnu hranice katastrálního území
  • Rozdělení pozemku
   • Při rozdělení pozemku dochází ke vzniku jednoho nebo více nových pozemků z části dosavadního pozemku, které jsou označeny novými parcelními čísly.
  • Změnu hranice pozemku
   • Při změně hranice pozemku dochází k oddělení části pozemku a jejímu sloučení k jinému pozemku, přičemž nevznikají nové pozemky označené parcelními čísly.
  • Vyznačení budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a vodního díla nebo změny jejich obvodu v katastru
   • Před podáním žádosti o zápis stavby do katastru nemovitostí je třeba vědět, zda se jedná o stavbu, která je součástí pozemku a zapisuje se v režimu jiných údajů nebo práva stavbu, která se zapisuje vkladem společně se zápisem vlastnického práva k ní. Další informace jsou uvedeny na: https://www.cuzk.cz/Predpisy/Resortni-predpisy-a-opatreni/Navody-CUZK.aspx v návodu pro správu katastru nemovitostí nebo využijte našich služeb.
  • Určení hranic pozemku při pozemkových úpravách
  • Doplnění souboru geodetických informací o pozemek dosud vedený ve zjednodušené evidenci
  • Opravu geometrického a polohového určení nemovitosti
  • Upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení
  • Průběh vytýčené nebo vlastníky upřesněné hranice
  • Vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
   • Jedná se o vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene na části pozemku, které omezuje vlastníka pozemku ve prospěch někoho jiného. Geometrický plán se vyhotovuje pouze v případě, má-li být věcné břemeno zřízeno na části pozemku.

 

Další naše služby:

 • Zaměřujeme území určené pro projekt liniových staveb, vytyčujeme trasu polohově i výškopisně, zaměříme skutečné provedení stavby, označíme ji hraničními znaky a vyhotovíme geometrický plán.
 • Zaměřujeme polohopis i výškopis včetně dalších prvků pro daný účel. Mapu doplníme o stav katastru nemovitostí nebo o prvky, které zvolí objednavatel.
 • Vytyčujeme konkrétní stavby do terénu dle projektové dokumentace.
 • Zajistíme Vám pasport stavby, který nahrazuje projektovou dokumentaci, na jehož základě je stavba, ke které nemáte žádné dokumenty, spolu s příslušným geometrickým plánem a potvrzením stavebního úřadu zanesena do katastru nemovitostí. Poskytujeme poradenství a konzultace v oboru katastru nemovitostí.